17.03.1920

İSTANBUL’UN İŞGALİ ÜZERİNE İSLÂM ÂLEMİNE BEYANNAME

Anadolu Kadınlar Cemiyetine gönderilen telgraf
94 Ankara’dan

BilâSivas Anadolu Kadınları Cemiyetine Alemi İslâma Beyanname Hilafeti mukaddesei islâmiyenin makam itilâsı olan İstanbul Meclisi mebusan ve bilcümle müessesatı resmiyei hükümete de vaz‘ıyed olunmak suretiyle resmen ve cebren işgal edilmiştir. Bu tecavüz saltanatı Osmaniyeden ziyade makamı Hilâfette hürriyet ve istiklâllerinin istinadgâhı yegânesini gören bütün alemi İslâmaracidir. Asyada ve Afrikada peygamber pesendane bir uluvvu himmetle hürriyet ve istiklâl mücadelesine devam eden ehli islâmın kuvayı maneviyesini kırmak için son tedbir olarak İtilâf Devletleri tarafından tevessül olunan bu hareket, Hilâfet makamını tahtı esarete alarak bin üçyüz seneden beri payidar olan ve müebbeden masunu zeval kalacağına şüphe bulunmıyan hürriyeti İslamiyeyi hedef ittihaz etmektedir.

Mısırın On bine baliğ olan şühedayı muazzezesine, Suriye ve Irak‘ın binlerce fedakâr olan evlâdı muhteremesine, Azerbaycan‘ın Şimali Kafkasya‘nın, Türkistan‘ın, Efganistan‘ın, İran‘ın, Hindin, Çinin velhasıl bütün Afrika‘nın ve bütün şarkın bugün azim bir heyecanı vahdet ve derin bir emeli istihlâs ile titreyen efkârı müşterekesine havale edilmiş olan bu darbai tahkir ve tecavüzün düşmanlar tarafından tahmin edildiği veçhile maneviyatı haleldar etmek değil belki bütün şiddetiyle mucizeler gösterecek bir kabiliyeti inkişafa mazhar eylemek neticesini tevlid edeceğine şüphemiz yoktur. Osmanlı kuvayı milliyeti Hilâfet ve saltanatın uğradığı müteselsil suikasdların başladığı günden beri devam eden samimi vahdet ve tesanüt içinde vaziyeti bütün vehametine rağmen azim ve metanetle telâkki etmekte ve bu son ehlisalip muhacematına karşı bütün İslâmiyeti cihanın hayatı müşterekei mukavemetine emin olmaktan mütevellit bir hissi müzaharetle azim ve imanın âmil olduğu mücahedede inayet ve muvaffakiyeti ilâhiyeye mazhar olacağına itîmad eylemektedir.

Kurunu vustanın şövalye akınlarından bu günün ittifak ve itilâflarına kadar meş‘um bir teselsülü gaddarane ile tevali eyleyen ehli salip feveranının bu son ameliyei sefilânesi İslâmiyet‘in nuru irfan ve istiklâline ve Hilâfetin tevhid ettiği uhuvveti mukaddeseye merbut olan bütün müslüman kardeşlerimizin vicdanında ayni hissi takbih ve mukavemeti ve aynı vazifei galeyan ve kıyamı uyandıracağından emin olarak Cenabı Hakkın mücahedatı mukaddesemizde cümlemize tevfikatı ilâhiyesini terfik etmesini ve ruhaniyeti peygamberiye istinad eden teşkilâtı müttehidemize muin olmasını niyaz eyleriz.

17 Mart 36

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal

KAYNAK

  • Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006.